Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IShardHelper

public interface IShardHelper

com.android.tradefed.invoker.shard.IShardHelper


Giao diện của một đối tượng mô tả chiến lược sharding để áp dụng cho một cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean shardConfig ( IConfiguration config, TestInformation testInfo, IRescheduler rescheduler, ITestLogger logger)

Chia nhỏ và lên lịch lại phân đoạn nếu có thể.

Phương pháp công khai

shardConfig

public abstract boolean shardConfig (IConfiguration config, 
        TestInformation testInfo, 
        IRescheduler rescheduler, 
        ITestLogger logger)

Chia nhỏ và lên lịch lại phân đoạn nếu có thể.

Thông số
config IConfiguration : một IConfiguration được chạy.

testInfo TestInformation : TestInformation của lời gọi hiện tại.

rescheduler IRescheduler : IRescheduler nơi lên lịch lại các phân đoạn.

logger ITestLogger

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu cấu hình đã được chia nhỏ. sai khác.