IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


رابط برای زمانبندی مجدد یک پیکربندی برای اجرای آینده.

خلاصه

روش های عمومی

abstract boolean rescheduleCommand ()

دستور را برای اجرای بعدی برنامه ریزی کنید.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

یک پیکربندی را برای اجرای آینده برنامه ریزی می کند.

روش های عمومی

rescheduleCommand

public abstract boolean rescheduleCommand ()

دستور را برای اجرای بعدی برنامه ریزی کنید.

این دستور باید به ICommandOptions#getLoopTime() احترام بگذارد و دستور را با تاخیر مناسب زمان‌بندی کند.

برمی گرداند
boolean true اگر دستور با موفقیت تغییر کند. false در غیر این صورت

scheduleConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

یک پیکربندی را برای اجرای آینده برنامه ریزی می کند.

مولفه های
config IConfiguration : IConfiguration برای اجرا

برمی گرداند
boolean true اگر پیکربندی با موفقیت تغییر کند. false در غیر این صورت