Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


Trình bày một mục nhập nhật ký đã biết cho các thiết bị từ xa.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String logName

public String path

public LogDataType type

Lĩnh vực

logName

public String logName

đường dẫn

public String path

loại hình

public LogDataType type