IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อแสดงวัตถุที่ยอมรับ IConfiguration

การทดสอบหรือออบเจ็กต์การกำหนดค่าอื่น ๆ ควรใช้อินเทอร์เฟซนี้หากต้องการเข้าถึง IConfiguration ที่รวมอยู่ในนั้น

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

วิธีการสาธารณะ

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration ที่ใช้งานอยู่

พารามิเตอร์
configuration IConfiguration