NatywnyPoc

public abstract class NativePoc
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.sts.common.NativePoc


Skonfiguruj i uruchom natywny PoC, potwierdzając warunki wyjściowe

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

interface NativePoc.AfterFunction

Konstrukcja Lambda uruchamiana po zakończeniu wykonywania PoC, ale przed potwierdzeniem i oczyszczeniem.

class NativePoc.Builder

Stałe

int BUF_SIZE

long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

String RESOURCE_ROOT

String TMP_PATH

Metody publiczne

static NativePoc.Builder builder ()
void run (BaseHostJUnit4Test test)

Wykonaj PoC z podanymi parametrami i asercjami.

Stałe

BUF_SIZE

static final int BUF_SIZE

Wartość stała: 65536 (0x00010000)

DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

static final long DEFAULT_POC_TIMEOUT_SECONDS

Wartość stała: 60 (0x000000000000003c)

ZASOB_ROOT

static final String RESOURCE_ROOT

Stała wartość: "/"

TMP_PATH

static final String TMP_PATH

Wartość stała: „/data/local/tmp/”

Metody publiczne

budowniczy

public static NativePoc.Builder builder ()

Zwroty
NativePoc.Builder

uruchomić

public void run (BaseHostJUnit4Test test)

Wykonaj PoC z podanymi parametrami i asercjami.

Parametry
test BaseHostJUnit4Test : instancja BaseHostJUnit4Test, w której działa. Zwykle wywoływana z „this”, jeśli jest wywoływana z testu STS.

Rzuca
Exception