הפנייה למבנה tv_input_event

הפנייה למבנה tv_input_event

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

tv_input_event_type_t סוּג
איחוד {
tv_input_device_info_t device_info
tv_input_capture_result_t capture_result
};

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 214 של הקובץ tv_input.h .

תיעוד שטח

איגוד {...}

הגדרה בשורה 229 של הקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 224 של הקובץ tv_input.h .

הגדרה בשורה 215 של הקובץ tv_input.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h