הפנייה למבנה tv_input_device

הפנייה למבנה tv_input_device

#include < tv_input.h >

שדות נתונים

struct hw_device_t מְשׁוּתָף
int(* אתחול )(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)
int(* get_stream_configurations )(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)
int(* close_stream )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)
int(* cancel_capture )(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)
בטל* שמור [16]

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 304 של הקובץ tv_input.h .

תיעוד שטח

int(* cancel_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, uint32_t seq)

הגדרה בשורה 397 של הקובץ tv_input.h .

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id)

הגדרה בשורה 362 של הקובץ tv_input.h .

struct hw_device_t נפוץ

הגדרה בשורה 305 של הקובץ tv_input.h .

int(* get_stream_configurations)(const struct tv_input_device *dev, int device_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)

הגדרה בשורה 335 של הקובץ tv_input.h .

int(* initialize)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *callback, void *data)

הגדרה בשורה 321 של הקובץ tv_input.h .

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int device_id, tv_stream_t *stream)

הגדרה בשורה 350 של הקובץ tv_input.h .

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int device_id, int stream_id, buffer_handle_t buffer, uint32_t seq)

הגדרה בשורה 385 של הקובץ tv_input.h .

בטל* שמור[16]

הגדרה בשורה 400 של הקובץ tv_input.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h