הפנייה למבנה sound_trigger_hw_device

הפנייה למבנה sound_trigger_hw_device

#include < sound_trigger.h >

שדות נתונים

struct hw_device_t מְשׁוּתָף
int(* get_properties )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *מאפיינים)
int(* load_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t callback, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)
int(* unload_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t handle)
int(* start_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, recognition_callback_t callback, void *cookie)
int(* stop_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)
int(* stop_all_recognitions )(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 67 של הקובץ sound_trigger.h .

תיעוד שטח

struct hw_device_t נפוץ

הגדרה בשורה 68 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* get_properties)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *מאפיינים)

הגדרה בשורה 73 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* load_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t callback, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)

הגדרה בשורה 83 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* start_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, recognition_callback_t callback, void *cookie)

הגדרה בשורה 100 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* stop_all_recognitions)(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

הגדרה בשורה 116 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* stop_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)

הגדרה בשורה 109 של הקובץ sound_trigger.h .

int(* unload_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t handle)

הגדרה בשורה 93 של הקובץ sound_trigger.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: