مرجع ساختار nfc_nci_device

مرجع ساختار nfc_nci_device

#include < nfc.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
int(* open )(const struct nfc_nci_device *p_dev، nfc_stack_callback_t *p_cback، nfc_stack_data_callback_t *p_data_cback)
int(* نوشتن )(const struct nfc_nci_device *p_dev، uint16_t data_len، const uint8_t *p_data)
int(* core_initialized )(const struct nfc_nci_device *p_dev, uint8_t *p_core_init_rsp_params)
int(* pre_discover )(const struct nfc_nci_device *p_dev)
int(* بستن )(ساختار nfc_nci_device *p_dev)
int(* control_granted )(const struct nfc_nci_device *p_dev)
int(* power_cycle )(const struct nfc_nci_device *p_dev)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 117 فایل nfc.h.

مستندات میدانی

int(* close)(const struct nfc_nci_device *p_dev)

تعریف در خط 178 فایل nfc.h.

struct hw_device_t مشترک

روش های رایج دستگاه NFC NCI. این باید اولین عضو nfc_nci_device_t باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_device_t به nfc_nci_device_t اشاره می کند، نشانگر hw_device_t را به nfc_nci_device_t ارسال می کنند.

تعریف در خط 124 فایل nfc.h.

int(* control_granted)(const struct nfc_nci_device *p_dev)

تعریف در خط 186 فایل nfc.h.

int(* core_initialized)(const struct nfc_nci_device *p_dev, uint8_t *p_core_init_rsp_params)

تعریف در خط 160 فایل nfc.h.

int(* open)(const struct nfc_nci_device *p_dev، nfc_stack_callback_t *p_cback، nfc_stack_data_callback_t *p_data_cback)

تعریف در خط 139 فایل nfc.h.

int(* power_cycle)(const struct nfc_nci_device *p_dev)

تعریف در خط 192 فایل nfc.h.

int(* pre_discover)(const struct nfc_nci_device *p_dev)

تعریف در خط 173 فایل nfc.h.

int(* write)(const struct nfc_nci_device *p_dev, uint16_t data_len, const uint8_t *p_data)

تعریف در خط 148 فایل nfc.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nfc.h