مرجع ساختار keymaster_key_param_t

مرجع ساختار keymaster_key_param_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

keymaster_tag_t برچسب زدن
اتحاد. اتصال {
uint32_t برشمرده شد
bool boolean
uint32_t عدد صحیح
uint64_t long_integer
uint64_t date_time
keymaster_blob_t blob
};

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 286 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }

تعریف در خط 294 فایل keymaster_defs.h .

bool boolean

تعریف در خط 290 فایل keymaster_defs.h .

uint64_t date_time

تعریف در خط 293 فایل keymaster_defs.h .

uint32_t برشمرده شد

تعریف در خط 289 فایل keymaster_defs.h .

uint32_t عدد صحیح

تعریف در خط 291 فایل keymaster_defs.h .

uint64_t long_integer

تعریف در خط 292 فایل keymaster_defs.h .

برچسب keymaster_tag_t

تعریف در خط 287 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: