hw_module_methods_t مرجع ساختار

hw_module_methods_t مرجع ساختار

#include < hardware.h >

فیلدهای داده

int(* open )(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 156 فایل hardware.h .

مستندات میدانی

int(* open)(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)

یک دستگاه خاص را باز کنید

تعریف در خط 158 فایل hardware.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hardware.h