مرجع ساختار hdmi_event

مرجع ساختار hdmi_event

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

بین المللی نوع
ساخت hdmi_cec_device * توسعه دهنده
اتحاد. اتصال {
cec_message_t cec
hotplug_event_t hotplug
};

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 260 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }

تعریف در خط 264 فایل hdmi_cec.h .

ساخت hdmi_cec_device * dev

تعریف در خط 262 فایل hdmi_cec.h .

تعریف در خط 265 فایل hdmi_cec.h .

نوع int

تعریف در خط 261 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h