gps_device_t مرجع ساختار

gps_device_t مرجع ساختار

#include < gps.h >

فیلدهای داده

ساخت hw_device_t مشترک
const GpsInterface *(* get_gps_interface )(struct gps_device_t *dev)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1118 فایل gps.h.

مستندات میدانی

struct hw_device_t مشترک

تعریف در خط 1119 فایل gps.h.

const GpsInterface *(* get_gps_interface)(struct gps_device_t *dev)

چراغ های ارائه شده را روی مقادیر ارائه شده تنظیم کنید.

بازده: 0 در مورد موفقیت، کد خطا در صورت شکست.

تعریف در خط 1126 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h