הפניה למבנה gps_device_t

הפניה למבנה gps_device_t

#include < gps.h >

שדות נתונים

struct hw_device_t מְשׁוּתָף
const GpsInterface *(* get_gps_interface )(struct gps_device_t *dev)

תיאור מפורט

הגדרה בשורה 1118 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

struct hw_device_t נפוץ

הגדרה בשורה 1119 של הקובץ gps.h.

const GpsInterface *(* get_gps_interface)(struct gps_device_t *dev)

הגדר את האורות שסופקו לערכים שסופקו.

מחזירה: 0 על הצלחה, קוד שגיאה על כישלון.

הגדרה בשורה 1126 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h