הפניה למבנה GpsCallbacks

הפניה למבנה GpsCallbacks

#include < gps.h >

שדות נתונים

size_t גודל
gps_location_callback location_cb
gps_status_callback status_cb
gps_sv_status_callback sv_status_cb
gps_nmea_callback nmea_cb
gps_set_capabilities set_capabilities_cb
gps_acquire_wakelock acquisit_wakelock_cb
gps_release_wakelock release_wakelock_cb
gps_create_thread create_thread_cb
gps_request_utc_time request_utc_time_cb
gnss_set_system_info set_system_info_cb
gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

תיאור מפורט

מבנה GPS Callback חדש.

הגדרה בשורה 772 של הקובץ gps.h.

תיעוד שטח

gps_acquire_wakelock purchase_wakelock_cb

הגדרה בשורה 780 של הקובץ gps.h.

gps_create_thread create_thread_cb

הגדרה בשורה 782 של הקובץ gps.h.

gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

הגדרה בשורה 786 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 775 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 778 של הקובץ gps.h.

gps_release_wakelock release_wakelock_cb

הגדרה בשורה 781 של הקובץ gps.h.

gps_request_utc_time request_utc_time_cb

הגדרה בשורה 783 של הקובץ gps.h.

gps_set_capabilities set_capabilities_cb

הגדרה בשורה 779 של הקובץ gps.h.

gnss_set_system_info set_system_info_cb

הגדרה בשורה 785 של הקובץ gps.h.

size_t size

מוגדר ל-sizeof(GpsCallbacks)

הגדרה בשורה 774 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 776 של הקובץ gps.h.

הגדרה בשורה 777 של הקובץ gps.h.


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h