مرجع ساختار AGpsInterface_v1

مرجع ساختار AGpsInterface_v1

#include < gps_internal.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
خالی(* init )( AGpsCallbacks *Callbacks)
int(* data_conn_open )(const char *apn)
int(* data_conn_closed )()
int(* data_conn_failed )()
int(* set_server )(نوع AGpsType ، const char *نام میزبان، پورت int)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته قدیمی برای پشتیبانی AGPS. برای اطلاعات بیشتر به AGpsInterface_v2 مراجعه کنید.

تعریف در خط 84 فایل gps_internal.h .

مستندات میدانی

int(* data_conn_closed)()

تعریف در خط 89 فایل gps_internal.h .

int(* data_conn_failed)()

تعریف در خط 90 فایل gps_internal.h .

int(* data_conn_open)(const char *apn)

تعریف در خط 88 فایل gps_internal.h .

void(* init)( AGpsCallbacks *Callbacks)

تعریف در خط 87 فایل gps_internal.h .

int(* set_server) (نوع AGpsType ، const char *نام میزبان، پورت int)

تعریف در خط 91 فایل gps_internal.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(AGpsInterface_v1)

تعریف در خط 86 فایل gps_internal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: