Tham chiếu thư mục phần cứng

Tham chiếu thư mục phần cứng

Các tập tin

tài liệu hoạt động_recognition.h [mã]
tài liệu âm thanh.h [mã]
tài liệu audio_alsaops.h [mã]
tài liệu audio_effect.h [mã]
tài liệu audio_policy.h [mã]
tài liệu bluetooth.h [mã]
tài liệu boot_control.h [mã]
tài liệu bt_av.h [mã]
tài liệu bt_common_types.h [mã]
tài liệu bt_gatt.h [mã]
tài liệu bt_gatt_client.h [mã]
tài liệu bt_gatt_server.h [mã]
tài liệu bt_gatt_types.h [mã]
tài liệu bt_hf.h [mã]
tài liệu bt_hf_client.h [mã]
tài liệu bt_hh.h [mã]
tài liệu bt_hl.h [mã]
tài liệu bt_mce.h [mã]
tài liệu bt_pan.h [mã]
tài liệu bt_rc.h [mã]
tài liệu bt_sdp.h [mã]
tài liệu bt_sock.h [mã]
tài liệu máy ảnh.h [mã]
tài liệu camera2.h [mã]
tài liệu camera3.h [mã]
tài liệu camera_common.h [mã]
tài liệu người tiêu dùng.h [mã]
tài liệu bối cảnh_hub.h [mã]
tài liệu fb.h [mã]
tài liệu dấu vân tay.h [mã]
tài liệu fused_location.h [mã]
tài liệu người gác cổng.h [mã]
tài liệu gps.h [mã]
tài liệu gps_internal.h [mã]
tài liệu gralloc.h [mã]
tài liệu phần cứng.h [mã]
tài liệu hdmi_cec.h [mã]
tài liệu hw_auth_token.h [mã]
tài liệu hwcomposer.h [mã]
tài liệu hwcomposer2.h [mã]
tài liệu hwcomposer_defs.h [mã]
tài liệu đầu vào.h [mã]
tài liệu keymaster0.h [mã]
tài liệu keymaster1.h [mã]
tài liệu keymaster2.h [mã]
tài liệu keymaster_common.h [mã]
tài liệu keymaster_defs.h [mã]
tài liệu đèn.h [mã]
tài liệu local_time_hal.h [mã]
tài liệu memtrack.h [mã]
tài liệu nfc.h [mã]
tài liệu nfc_tag.h [mã]
tài liệu nvram.h [mã]
tài liệu nvram_defs.h [mã]
tài liệu power.h [mã]
tài liệu qemu_pipe.h [mã]
tài liệu qemud.h [mã]
tài liệu radio.h [mã]
tài liệu cảm biến.h [mã]
tài liệu sound_trigger.h [mã]
tài liệu nhiệt.h [mã]
tài liệu tv_input.h [mã]
tài liệu xe.h [mã]
tài liệu xe_máy ảnh.h [mã]
tài liệu máy rung.h [mã]
tài liệu vr.h [mã]