مرجع کلاس AutoThreadMutex

مرجع کلاس AutoThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

توابع اعضای عمومی

AutoThreadMutex ( ThreadMutex &m)
مجازی ~AutoThreadMutex ()
عملگر ThreadMutex & ()
عملگر pthread_mutex_t * ()

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 53 فایل NfcAdaptation.h .

مستندات سازنده و ویرانگر

مجازی ~ AutoThreadMutex ( )
مجازی

مستندات عملکرد اعضا

عملگر pthread_mutex_t * ( )
خطی

تعریف در خط 59 فایل NfcAdaptation.h .

اپراتور ThreadMutex & ( )
خطی

تعریف در خط 58 فایل NfcAdaptation.h .


مستندات این کلاس از فایل زیر ایجاد شده است: