Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MediaProvider

MediaProvider 模块可优化编入索引的元数据(来自 SD 卡和 USB 设备的音频、视频和图片),并通过 MediaStore 公共 API 将这些数据提供给应用。

如需详细了解此模块,请参阅媒体部分。

模块格式

MediaProvider 模块 (com.google.android.mediaprovider) 采用 APK-in-APEX 格式,适用于搭载 Android 11 或更高版本的设备。

自定义

如需详细了解如何添加新的媒体格式、控制将哪些存储设备编入索引以及替换 MTP 堆栈,请参阅 MediaProvider