Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

public static class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject


Đối tượng do người thăm dò sự kiện trả lại.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

EventSl4aObject (JSONObject response)

Phương pháp công khai

String getData ()
String getName ()
long getTime ()
String toString ()

Các nhà xây dựng công cộng

EventSl4aObject

public EventSl4aObject (JSONObject response)

Thông số
response JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

lấy dữ liệu

public String getData ()

Lợi nhuận
String

getName

public String getName ()

Lợi nhuận
String

dành thời gian

public long getTime ()

Lợi nhuận
long

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String