Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


Runnable để thực hiện các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RequestRunnable (String url)

Phương pháp công khai

void cancel ()

Hủy bỏ hoạt động.

Exception getException ()

Trả về Exception cuối cùng đã xảy ra khi thực hiện run ().

String getResponse ()
String getUrl ()

Các phương pháp được bảo vệ

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

Các nhà xây dựng công cộng

RequestRunnable

public RequestRunnable (String url)

Thông số
url String

Phương pháp công khai

sự hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy bỏ hoạt động.

getException

public Exception getException ()

Trả về Exception cuối cùng đã xảy ra khi thực hiện run ().

Lợi nhuận
Exception

nhận được phản ứng

public String getResponse ()

Lợi nhuận
String

getUrl

public String getUrl ()

Lợi nhuận
String

Các phương pháp được bảo vệ

setException

protected void setException (Exception e)

Thông số
e Exception

setResponse

protected void setResponse (String response)

Thông số
response String