Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IKeyStoreFactory

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


Nhà máy để tạo IKeyStoreClient .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Phương pháp công khai

createKeyStoreClient

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Lợi nhuận
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Ném
KeyStoreException đối với bất kỳ lỗi nào trong việc tạo ứng dụng khách chính của cửa hàng.