IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


رابط برای ارسال داده های میزبان

خلاصه

کلاس های تو در تو

class IHostMonitor.HostDataPoint

کلاس عمومی برای گزارش داده ها.

روش های عمومی

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

متدی که فراخوانی می شود تا یک رویداد ویژه ارسال شود.

abstract void start ()

روشی که پس از تنظیم تمام فیلدهای @Option مانیتور فراخوانی می شود.

abstract void terminate ()

روشی که برای توقف مانیتور میزبان فراخوانی می شود.

روش های عمومی

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

متدی که فراخوانی می شود تا یک رویداد ویژه ارسال شود.

مولفه های
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

شروع کنید

public abstract void start ()

روشی که پس از تنظیم تمام فیلدهای @Option مانیتور فراخوانی می شود.

خاتمه دادن

public abstract void terminate ()

روشی که برای توقف مانیتور میزبان فراخوانی می شود.