Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IHostMonitor.HostMetricType

public static final enum IHostMonitor.HostMetricType

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostMetricType


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

IHostMonitor.HostMetricType NONE

Phương thức công khai

static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)
static final HostMetricType[] values ()

giá trị liệt kê

IVOCATION_STRAY_THREAD

public static final IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

KHÔNG CÓ

public static final IHostMonitor.HostMetricType NONE

Phương thức công khai

giá trị của

public static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
IHostMonitor.HostMetricType

giá trị

public static final HostMetricType[] values ()

trả lại
HostMetricType[]