Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

HeapHostMonitor

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Triển khai AbstractHostMonitor giám sát bộ nhớ heap trên máy chủ lưu trữ và ghi nó định kỳ vào nhật ký lịch sử.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final String HEAP_KEY

Các nhà xây dựng công cộng

HeapHostMonitor ()

Phương pháp công khai

void dispatch ()

Thu thập và phát ra các giá trị dữ liệu máy chủ lưu trữ hiện tại.

Lĩnh vực

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

Các nhà xây dựng công cộng

HeapHostMonitor

public HeapHostMonitor ()

Phương pháp công khai

gửi đi

public void dispatch ()

Thu thập và phát ra các giá trị dữ liệu máy chủ lưu trữ hiện tại. Sẽ phát ra các Sự kiện của Hàng đợi nếu có.