Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SystemUtil.EnvVariable

public static final enum SystemUtil.EnvVariable

com.android.tradefed.util.SystemUtil.EnvVariable


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Phương thức công khai

static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)
static final EnvVariable[] values ()

giá trị liệt kê

ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_HOST_OUT_TESTCASES

ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

public static final SystemUtil.EnvVariable ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES

Phương thức công khai

giá trị của

public static SystemUtil.EnvVariable valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
SystemUtil.EnvVariable

giá trị

public static final EnvVariable[] values ()

trả lại
EnvVariable[]