Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessExceptionParser

public class SubprocessExceptionParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessExceptionParser


Người trợ giúp xử lý đầu ra ngoại lệ từ trình chạy lệnh Tradefed tiêu chuẩn.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

SubprocessExceptionParser ()

Phương pháp công khai

static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

static void handleStderrException ( CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ stderr, nếu không dính vào RuntimeException.

Các nhà xây dựng công cộng

SubprocessExceptionParser

public SubprocessExceptionParser ()

Phương pháp công khai

getPathFromStderr

public static String getPathFromStderr (String stderr)

Trích xuất đường dẫn tệp của ngoại lệ được tuần tự hóa.

Thông số
stderr String

Lợi nhuận
String

handleStderrException

public static void handleStderrException (CommandResult result)

Cố gắng trích xuất một ngoại lệ thích hợp từ stderr, nếu không dính vào RuntimeException.

Thông số
result CommandResult

Ném
DeviceNotAvailableException