SubprocessEventHelper

public class SubprocessEventHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper


序列化/反序列化要傳遞到日誌的事件的助手。

概括

嵌套類

class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

TestIgnored信息的基本幫助器。

class SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo

testFailed信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo

調用結束信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

調用助手信息失敗。

class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

調用開始信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

logAssociation信息的幫助器。

class SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo

用於testEnded信息的助手。

class SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo

testLog信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

測試模塊啟動信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo

testRunEnded信息的幫助程序。

class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

testRun的幫助程序失敗的信息

class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

testRunStarted信息的幫助程序

class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

testStarted信息的幫助程序

公共建設者

SubprocessEventHelper ()

公共建設者

SubprocessEventHelper

public SubprocessEventHelper ()