Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin bắt đầu lời gọi.

Tóm lược

Lĩnh vực

public Long mStartTime

public String mTestTag

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Thông số
testTag String

startTime Long

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String