Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo


Người trợ giúp cho Lời mời Thông tin không thành công.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public Throwable mCause

public FailureDescription mFailure

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)
InvocationFailedEventInfo ( FailureDescription failure)
InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mCause

public Throwable mCause

mFailure

public FailureDescription mFailure

Các nhà xây dựng công cộng

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (Throwable cause)

Thông số
cause Throwable

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Thông số
failure FailureDescription

InvocationFailedEventInfo

public InvocationFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String