Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StringUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Lớp tiện ích để thoát chuỗi cho các thao tác chuỗi thông thường.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

StringUtil ()

Phương pháp công khai

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

Các nhà xây dựng công cộng

StringUtil

public StringUtil ()

Phương pháp công khai

mở rộng

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Thông số
str String : nguồnString để mở rộng

valueMap

Lợi nhuận
String bản đồ với các tên và giá trị biến