Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

StringEscapeUtils

public class StringEscapeUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringEscapeUtils


Lớp tiện ích để thoát chuỗi cho các định dạng cụ thể. Bao gồm các phương pháp để thoát các chuỗi đang được chuyển đến Android Shell.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

StringEscapeUtils ()

Phương pháp công khai

static String escapeShell (String str)

Thoát mộtString để sử dụng trong lệnh shell của Android.

static paramsToArgs ( params) paramsToArgs ( params)

Chuyển đổi các tham số được cung cấp thông qua các tùy chọn thành args dòng lệnh thành quy trình phụ

Phương thức này sẽ thực hiện một unescape chung đơn giản cho mỗi tham số trong danh sách.

Các nhà xây dựng công cộng

StringEscapeUtils

public StringEscapeUtils ()

Phương pháp công khai

EscapeShell

public static String escapeShell (String str)

Thoát mộtString để sử dụng trong lệnh shell của Android.

Thông số
str String :String để thoát

Lợi nhuận
String vỏ Android đã thoát khỏiString

paramsToArgs

public static  paramsToArgs ( params)

Chuyển đổi các tham số được cung cấp thông qua các tùy chọn thành args dòng lệnh thành quy trình phụ

Phương thức này sẽ thực hiện một unescape chung đơn giản cho mỗi tham số trong danh sách. Nó thay thế \ [char] bằng [char]. Ví dụ: \ "được chuyển đổi thành". Điều này cho phép chuỗi có dấu ngoặc kép thoát ở dạng chuỗi sau khi được phân tích cú pháp bởi QuotationAwareTokenizer. Nếu không có QuotationAwareTokenizer này sẽ ngắt chuỗi thành nhiều phần nếu nó có khoảng trống trong đó.

Thông số
params : thông số nhận được qua các tùy chọn

Lợi nhuận
danh sách chuỗi đại diện cho args dòng lệnh