Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRunUtil.EnvPosystem

public static final enum IRunUtil.EnvPriority
extends Enum< IRunUtil.EnvPriority >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPosystem >
com.android.tradefed.util.IRunUtil.EnvPosystem


Enum xác định việc đặt hay bỏ đặt một env cụ thể. biến có mức độ ưu tiên.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

IRunUtil.EnvPriority SET

IRunUtil.EnvPriority UNSET

Phương pháp công khai

static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)
static final EnvPriority[] values ()

Giá trị enum

BỘ

public static final IRunUtil.EnvPriority SET

UNSET

public static final IRunUtil.EnvPriority UNSET

Phương pháp công khai

giá trị của

public static IRunUtil.EnvPriority valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
IRunUtil.EnvPriority

giá trị

public static final EnvPriority[] values ()

Lợi nhuận
EnvPriority[]