Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IEmail

public interface IEmail

com.android.tradefed.util.IEmail


Giao diện gửi email.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class IEmail.Message

Vùng chứa dữ liệu thư email.

Phương pháp công khai

abstract void send ( IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi một Message .

Phương pháp công khai

gửi

public abstract void send (IEmail.Message msg)

Một phương pháp để gửi một Message . Xác minh rằng các trường đến, chủ đề và nội dung của Message không rỗng, nhưng không xác minh ngoài các lần kiểm tra rỗng. Lưu ý rằng bất kỳ lỗi cấp SMTP nào đều không thể phát hiện được ở giai đoạn này. Do tính chất không đồng bộ của email, chúng thường sẽ được báo cáo cho người gửi thư trên phong bì. Trong trường hợp đó, người gửi phong bì thường sẽ nhận được email từ MAILER-DAEMON với thông tin chi tiết về lỗi.

Thông số
msg IEmail.Message : IEmail.Message để cố gắng gửi

Ném
IllegalArgumentException nếu bất kỳ trường nào trong số các trường đến, chủ đề hoặc nội dung của msg là rỗng
nếu gửi email không thành công theo cách có thể phát hiện đồng bộ