Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Cấu trúc để tổ chức sự kiện logcat với loại sự kiện và kích hoạt thông báo logcat

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Phương pháp công khai

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

Lợi nhuận
LogcatEventType

getMessage

public String getMessage ()

Lợi nhuận
String

,

GenericLogcatEventParser.LogcatEvent

public class GenericLogcatEventParser.LogcatEvent
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GenericLogcatEventParser.LogcatEvent


Cấu trúc để tổ chức sự kiện logcat với loại sự kiện và kích hoạt thông báo logcat

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

LogcatEventType getEventType ()
String getMessage ()

Phương pháp công khai

getEventType

public LogcatEventType getEventType ()

Lợi nhuận
LogcatEventType

getMessage

public String getMessage ()

Lợi nhuận
String