Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GCSBucketUtil.GCSFileMetadata

public static class GCSBucketUtil.GCSFileMetadata
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSBucketUtil.GCSFileMetadata


Trình bao bọc đơn giản cho thông tin tệp trong GCS.

Tóm lược

Lĩnh vực

public String mMd5Hash

public String mName

Phương pháp công khai

static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

Phân tích cú pháp một chuỗi thành một đối tượng GCSFileMetadata .

Lĩnh vực

mMd5Hash

public String mMd5Hash

mName

public String mName

Phương pháp công khai

parseStat

public static GCSBucketUtil.GCSFileMetadata parseStat (String statOutput)

Phân tích cú pháp một chuỗi thành một đối tượng GCSFileMetadata .

Lợi nhuận
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata GCSFileMetadata