Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FlashingResourceUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


Tiện ích này giúp thiết lập phiên bản hiện vật thích hợp để chúng có thể được hiển thị thông qua DeviceFlashPreparer .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

FlashingResourceUtil ()

Phương pháp công khai

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để nhấp nháy và đặt giá trị thích hợp của chúng trong BuildInfo

Các nhà xây dựng công cộng

FlashingResourceUtil

public FlashingResourceUtil ()

Phương pháp công khai

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

Xử lý các tệp cần thiết để nhấp nháy và đặt giá trị thích hợp của chúng trong BuildInfo

Thông số
info IBuildInfo : Đã xây dựng {IBuildInfo}

keyAndFiles : Các tệp đã tải xuống được coi là

Lợi nhuận
boolean Đúng nếu nhấp nháy đã được thiết lập

Ném
BuildRetrievalError