FlashingResourceUtil

public class FlashingResourceUtil
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.util.FlashingResourceUtil


این ابزار به تنظیم نسخه مناسب آرتیفکت ها کمک می کند تا بتوان آنها را از طریق DeviceFlashPreparer فلش کرد.

خلاصه

سازندگان عمومی

FlashingResourceUtil ()

روش های عمومی

static boolean setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles) setUpFlashingResources ( IBuildInfo info, keyAndFiles)

فایل های مورد نیاز برای فلش زدن را مدیریت کنید و مقدار مناسب آنها را در BuildInfo تنظیم کنید

سازندگان عمومی

FlashingResourceUtil

public FlashingResourceUtil ()

روش های عمومی

setUpFlashingResources

public static boolean setUpFlashingResources (IBuildInfo info, 
                 keyAndFiles)

فایل های مورد نیاز برای فلش زدن را مدیریت کنید و مقدار مناسب آنها را در BuildInfo تنظیم کنید

مولفه های
info IBuildInfo : {IBuildInfo} ساخته شده است

keyAndFiles : فایل های دانلود شده در نظر گرفته شده است

برمی گرداند
boolean اگر فلش تنظیم شده باشد درست است

پرتاب می کند
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError