Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

FileIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Theo dõi các tệp và thực hiện gọi lại nếu chúng không hoạt động (tức là không có tệp nào trong số chúng đã được sửa đổi) quá lâu.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Tạo trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Phương pháp công khai

void start ()

Bắt đầu giám sát các tệp.

void stop ()

Dừng các tệp giám sát.

Các nhà xây dựng công cộng

FileIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Tạo trình giám sát tệp với trình thực thi mặc định.

Thông số
timeout Duration : thời gian nhàn rỗi tối đa

callback Runnable : gọi lại để thực thi nếu không hoạt động quá lâu

files File : tệp để theo dõi

Phương pháp công khai

khởi đầu

public void start ()

Bắt đầu giám sát các tệp. No-op nếu đã bắt đầu.

dừng lại

public void stop ()

Dừng các tệp giám sát. No-op nếu đã dừng.