Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CommandStatus

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


Đại diện cho trạng thái của một hoạt động được định thời gian.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

CommandStatus EXCEPTION

lệnh ném ngoại lệ và kết thúc bất thường

CommandStatus FAILED

lệnh đã kết thúc nhưng không thành công

CommandStatus SUCCESS

lệnh đã kết thúc thành công

CommandStatus TIMED_OUT

lệnh không kết thúc trong thời gian quy định

Phương pháp công khai

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

Giá trị enum

NGOẠI LỆ

public static final CommandStatus EXCEPTION

lệnh ném ngoại lệ và kết thúc bất thường

THẤT ​​BẠI

public static final CommandStatus FAILED

lệnh đã kết thúc nhưng không thành công

THÀNH CÔNG

public static final CommandStatus SUCCESS

lệnh đã kết thúc thành công

HẾT GIỜ

public static final CommandStatus TIMED_OUT

lệnh không kết thúc trong thời gian quy định

Phương pháp công khai

giá trị của

public static CommandStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
CommandStatus

giá trị

public static final CommandStatus[] values ()

Lợi nhuận
CommandStatus[]