Trình gửi email hàng loạt

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Tiện ích người gửi email cho phép cấu hình sau: khoảng thời gian gửi, kích thước cụm ban đầu, người nhận và tổng số tin nhắn.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BulkEmailer ()

Phương pháp công cộng

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ config.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình gửi email hàng loạt

public BulkEmailer ()

Phương pháp công cộng

tảiMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ config. Cấu hình phải bao gồm thẻ sau

Thông số
config IConfiguration : cấu hình

Trả lại
BulkEmailer một phiên bản của BulkEmailer

Ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

gửiEmail

public void sendEmails ()

gửiEmailBg

public void sendEmailsBg ()