Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BulkEmailer

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Một tiện ích người gửi email cho phép cấu hình sau: khoảng thời gian đã gửi, kích thước cụm ban đầu, người nhận và tổng số tin nhắn.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BulkEmailer ()

Phương pháp công khai

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ cấu hình.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Các nhà xây dựng công cộng

BulkEmailer

public BulkEmailer ()

Phương pháp công khai

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Phương thức trợ giúp để tải BulkMailer từ cấu hình. Cấu hình phải bao gồm thẻ sau

Thông số
config IConfiguration : cấu hình

Lợi nhuận
BulkEmailer một phiên bản của BulkEmailer

Ném
ConfigurationException

sendEmails

public void sendEmails ()

sendEmailsBg

public void sendEmailsBg ()