باینری استیت

public final enum BinaryState
extends Enum< BinaryState >

java.lang.object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.BinaryState >
com.android.tradefed.util.BinaryState


Enum برای ضبط وضعیت ON/OFF با حالت IGNORE no-op استفاده می شود.

خلاصه

مقادیر Enum

BinaryState IGNORE

BinaryState OFF

BinaryState ON

روش های عمومی

static BinaryState valueOf (String name)
static final BinaryState[] values ()

مقادیر Enum

چشم پوشی

public static final BinaryState IGNORE

خاموش

public static final BinaryState OFF

بر

public static final BinaryState ON

روش های عمومی

ارزش

public static BinaryState valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گرداند
BinaryState

ارزش های

public static final BinaryState[] values ()

برمی گرداند
BinaryState[]