Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RetryResultHelper

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Lớp người trợ giúp để xác định mô-đun hoặc bài kiểm tra nào nên chạy hay không.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RetryResultHelper ()

Phương pháp công khai

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Trả về việc một mô-đun có nên được chạy lại hay không.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Trả về việc có nên chạy một trường hợp kiểm thử hay không.

Các nhà xây dựng công cộng

RetryResultHelper

public RetryResultHelper ()

Phương pháp công khai

shouldRunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Trả về việc một mô-đun có nên được chạy lại hay không.

Thông số
moduleResults TestRunResult

types

Lợi nhuận
boolean

shouldRunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Trả về việc có nên chạy một trường hợp kiểm thử hay không.

Thông số
result TestResult

types

Lợi nhuận
boolean