Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RunOnSdkSandboxHandler

public class RunOnSdkSandboxHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.RunOnSdkSandboxHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxHandler ()

Phương pháp công khai

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho IConfiguration mô-đun thiết lập mô-đun tham số cụ thể.

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxHandler

public RunOnSdkSandboxHandler ()

Phương pháp công khai

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Thêm vào IConfiguration với các nhu cầu cụ thể về tham số. Ví dụ: chèn hoặc xóa bộ chuẩn bị mục tiêu khỏi cấu hình.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration : cấu hình IConfiguration của mô-đun

applySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho IConfiguration mô-đun thiết lập mô-đun tham số cụ thể. Ví dụ, đây có thể là các tùy chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc các bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun được tham số hóa sẽ được xác định là.

Lợi nhuận
String