Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

NotMultiAbiHandler

public final class NotMultiAbiHandler
extends NegativeHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NegativeHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.NotMultiAbiHandler


Trình xử lý đặc biệt thông báo cho SuiteModuleLoader rằng abi phụ không nên tạo mô-đun.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler ()

Các nhà xây dựng công cộng

NotMultiAbiHandler

public NotMultiAbiHandler ()