Trình xử lý ứng dụng tức thì

public class InstantAppHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.InstantAppHandler


Trình xử lý cho ModuleParameters#INSTANT_APP .

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String INSTANT_APP_ID

Nhà thầu xây dựng công cộng

InstantAppHandler ()

Phương pháp công khai

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể.

String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Lĩnh vực

INSTANT_APP_ID

public static final String INSTANT_APP_ID

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình xử lý ứng dụng tức thì

public InstantAppHandler ()

Phương pháp công khai

áp dụngCài đặt

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Áp dụng cho mô-đun IConfiguration thiết lập mô-đun tham số cụ thể. Ví dụ: đây có thể là lựa chọn bổ sung cho người chuẩn bị hoặc bài kiểm tra.

Thông số
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Trả về tên mà mô-đun tham số hóa sẽ được xác định.

Trả lại
String