Sdk28ModuleController

public class Sdk28ModuleController
extends MinSdkModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.Sdk28ModuleController


یک کنترلر ماژول برای بررسی اینکه آیا دستگاهی روی SDK 28 (Android 9) یا بالاتر است. این برای راه‌حل b/78780430 استفاده می‌شود، جایی که در دستگاه‌های Android 8.1 armeabi-v7a، ابزار دقیق خراب می‌شود زیرا بسته هدف از قبل فقط برای arm64 انتخاب شده بود.

با افزودن این خط به AndroidTest.xml خود استفاده کنید:

خلاصه

سازندگان عمومی

Sdk28ModuleController ()

سازندگان عمومی

Sdk28ModuleController

public Sdk28ModuleController ()