MaxSdkModuleController

public class MaxSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MaxSdkModuleController


کلاس پایه برای کنترلر ماژول که آزمایش ها را روی نسخه های بالاتر از شماره نسخه SDK مشخص شده اجرا نمی کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

MaxSdkModuleController ()

روش های عمومی

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

سازندگان عمومی

MaxSdkModuleController

public MaxSdkModuleController ()

روش های عمومی

باید اجرا شود

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

روشی برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ماژول باید اجرا شود یا خیر.

مولفه های
context IInvocationContext : IInvocationContext ماژول

برمی گرداند
IModuleController.RunStrategy اگر ماژول باید اجرا شود درست است، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException