Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SuiteModuleLoader.ConfigFilter

public static class SuiteModuleLoader.ConfigFilter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.SuiteModuleLoader.ConfigFilter


ERROR(/FilenameFilter) để tìm tất cả các tệp cấu hình trong một thư mục.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigFilter ()

Phương pháp công khai

boolean accept (File dir, String name)

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigFilter

public ConfigFilter ()

Phương pháp công khai

Chấp nhận

public boolean accept (File dir, 
                String name)

Thông số
dir File

name String

Lợi nhuận
boolean