Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

public static final enum ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy


Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy EXCLUDE_ALL

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy ONLY_MULTI_DEVICES

ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy RUN

Phương thức công khai

static ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy valueOf (String name)
static final MultiDeviceModuleStrategy[] values ()

giá trị liệt kê

EXCLUDE_ALL

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy EXCLUDE_ALL

CHỈ_MULTI_DEVICES

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy ONLY_MULTI_DEVICES

CHẠY

public static final ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy RUN

Phương thức công khai

giá trị của

public static ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy

giá trị

public static final MultiDeviceModuleStrategy[] values ()

trả lại
MultiDeviceModuleStrategy[]